Huisregels

Huisregels

De huisregels van s.v. NULL.

1. Algemeen

 1. We blijven ten alle tijden met respect tegen elkaar praten;
 2. Wij hanteren binnen s.v. NULL een zerotolerance beleid tegen grensoverschrijdend gedrag, het bestuur heeft het recht om een lid op basis hiervan te verwijderen uit een activiteit, hierop kan royement of schorsing volgen;
 3. Het bestuur heeft ten alle tijden het recht om studenten toegang tot studievereniging en haar activiteiten te ontzeggen;
 4. Het bestuur heeft ten alle tijden het recht om studenten te verwijderen van een activiteit;
 5. De voorzitter (deelcommissie en algemeen) heeft het recht om een lid te verwijderen uit een vergadering mocht deze zich buitengewoon gedragen. Hierop kan royement of schorsing volgen;
 6. Bij activiteiten op een externe locatie, zal altijd het huisreglement van de locatie gelden bovenop die van de studievereniging;
 7. Mocht je een van de volgende regels overtreden zien worden, stap dan naar het bestuur of de desbetreffende verantwoordelijke commissie, zij zijn verantwoordelijk en zullen de regels hanteren en de situatie oplossen;
 8. Mocht er twijfel zijn over bepaalde punten in de statuten of bepaalde regels, heeft het bestuur het recht om hier zijn eigen invulling aan te geven.

2. Aansprakelijkheid

 1. s.v. NULL is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of schade, van welke aard ook, van eigendom van deelnemers aan activiteiten of gebruikers van diensten van s.v. NULL;
 2. s.v. NULL stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, resulterend uit de datum of tijd van levering van goederen en/of diensten;
 3. Bezoekers van activiteiten van s.v. NULL doen dit op eigen risico. s.v. NULL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van (leden, commissieleden of bestuursleden van) s.v. NULL , tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Alcohol, Drugs en wapens

 1. s.v. NULL hanteert een streng drugsbeleid. Bij activiteiten van s.v. NULL is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van drugs niet toegestaan. Het bestuur van s.v. NULL behoudt zich het recht voor om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van drugs, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement;
 2. Bij activiteiten van s.v. NULL is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van alcoholhoudende dranken verboden voor personen onder de 18 jaar. Personen onder de 18 jaar dienen een alcoholovereenkomst te tekenen. Het bestuur van s.v. NULL behoudt zich het recht voor om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van alcoholhoudende dranken bij een persoon onder de 18 jaar, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement;
 3. Bij activiteiten van s.v. NULL is het verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij verdenking of constatering zult u worden overgedragen aan de politie. Bij verdenking of constatering van het bezit van wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden kan het bestuur besluiten tot verwijdering van activiteit, weigering van toekomstige activiteiten of royement;
 4. Eventuele kosten voor het verwijderen van de deelnemer zullen voor rekening van de deelnemer zelf komen.

4. Overig

 1. Deelnemers aan activiteiten zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organiserende commissie(s) en van het bestuur te allen tijde op te volgen;
 2. Het bestuur kan bij het niet naleven van het bovenstaande lid besluiten tot verwijdering van activiteit, weigering van toekomstige activiteiten of royement;
 3. Deze algemene voorwaarden dienen gezien te worden als uitbreiding op de statuten en het privacy statement van s.v. NULL, welke in alle gevallen als leidend gezien dienen te worden. Deze documenten kunnen desgewenst worden ingezien bij het bestuur van s.v. NULL.

5. Wijzigingen

s.v. NULL behoudt zich het recht om op elk moment, met voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties door te voeren aan de algemene voorwaarden, op het moment dat dit nodig geacht wordt. Er zal over elke wijziging een stemming worden gehouden in de Algemene Ledenvergadering.

Opgesteld door: Het 1e bestuur van s.v. NULL

Laatste wijziging: 08-10-2023